בדיקות הצפה והמטרה:

בדיקות להצפת איטום גגות ומשטחי איטום :

תקן 1476  ע"פ המלצות מומחים ומכון התקנים

. 3.1
בודקים את האטימות של שטח הגג בפני חדירת מים. בודקים בשני שלבים: בבדיקה חזותית
(סעיף 3.2) ובבדיקה בהצפה (סעיף 3.3 וב ). דק ים את כל הגגות ואת כל המרפסות שבבניין .
לאחר גמר עבודת האיטום עורכים את הבדיקה החזותית ולאחר מכן את הבדיקה בהצפה. יש לערוך
בדיקות אלה גם אם נדרש כיסוי של שכבת האיטום בריצוף או בכל כיסוי אחר לאחר מכן. עורכים את
הבדיקה בהצפה לאחר התקנת כל המערכות על הגג, כגון: מערכות מיזוג אוויר, מערכות מחממי מים
סולריים ואנטנות טלוויזיה, ולפני הרכבת תקרה תותבת (אקוסטית) או חיפויי תקרה אחרים. בדיקה
בהצפה של גג המיועד לריצוף עורכים לאחר התקנת הבסיסים של כל המערכות על הגג .
בודקים בהצפה רק גגות שעמדו בכל דרישות הבדיקה החזותית

הבדיקה תהליך .3.3.2
- מציפים את כל הגג או את שטח ההצפה הספציפי במים ברום של מ 50 "מ מעל למפלס הגבוה ביותר
של פני המדרך העליון (למשל, ריצוף . ) בכל מקרה, רום המים בנקודה הנמוכה ביותר של שטח
. באזורים האמורים להשאר יבשים, כגון דלתות יציאה
ההצפה לא יהיה קטן – מ 100 מ "מ )3(
למרפסת, אשר קיים בהם סיכון לחדירת מי הצפה, יש להתקין סכרים זמניים ואיטום זמני למניעת
מעבר המים .
- בזמן הבדיקה יהיה רום המים קבוע. אם יש צורך מוסיפים מים .
- מקיימים בקרה של מעבר המים במשך הצפת הגג ובגמר ההצפה .
בזמן הבקרה בודקים את משטחי התקרה מתחת לגג, את החיבורים בהיקף צינורות האִ וורור
ונקודות נוספות בתוך הבניין. כמו כן בודקים בנקודת המוצא של המרזב סימנים ליציאת מים .
- ממשיכים ומבקרים את מעבר המים לאחר 24± )4) שעות, לאחר 48± )4) שעות ולאחר 72± )4) שעות
מגמר ההצפה .
- הבדיקה תימשך עד 72± )4) שעות מגמר ההצפה, או עד לגילוי סימנים לחדירת מים לבניין, המוקדם
מביניהם .
- אם מתגלים סימנים לחדירת מים לבניין במשך בדיקת הגג, מפסיקים את הבדיקה ומנקזים את
המים מהגג .
- בגמר הבדיקה פותחים את כל המרזבים ומנקזים את הגג .
- אם נשארות שלוליות מים על הגג, מודדים את רומן ואת שטחן .
מומלץ לבצע בדיקת המטרה שבוע לפחות אחרי בדיקת ההצפה לפי השיטה האמריקנית AAMA 501
(ראו התקן הישראלי ת"י 4068 חלק 1) בכל המקומות העלולים להיות בעיתיים , כגון צינורות החודרים
את האיטום ופינות במעקות/קירות . בכל מקרה, התקרה בקומה שמתחת לגג צריכה להיות יבשה טרם
ביצוע בדיק ת ההמטרה .
לא ייראו כל סימנים של חדירת מים לבניין (כתם רטיבות נחשב סימן לחדירת מים).
כל עוד המרזבים סתומים בפקק, לא יצאו מים דרך נקודת המוצא של המרזבים.
לא יישארו על הגג שלוליות מים שרומן גדול מ- מ 10 "מ. השטח הכולל של השלוליות לא יהיה גדול

מ %10 משטח הגג הנבדק.
.4 בדיקה חוזרת
אם הגג לא עמד בדרישות סעיף 3.2 או בדרישות סעיף 3.3, עורכים בדיקה חוזרת לאחר תיקון הגג .
בבדיקה חוזרת של גג שלא עמד בדרישות הבדיקה בהצפה לפי סעיף 3.3, יש לחזור על בדיקת הגג במלואה ,
. 3.3 ו – 3.2 בסעיפים כמפורט
.5 דיווח (דוגמה לטופס דיווח ראו בנספח ב לתקן)
דוח הבדיקה יכלול פרטים אלה :
- כתובת הבניין ;
- תאריך הבדיקה ;
- שם מזמין הבדיקה ;
- תכנית הגג, לרבות חלוקת הגג לשטחי הצפה (ראו סעיף 3.3.1 ;)
- ההתאמה לדרישות התקן (תוצאות הבדיקה החזותית והבדיקה בהצפה ).
אם הגג לא עמד בדרישות התקן, מציינים בדוח גם את הפרטים האלה :
- תוצאות הבדיקה החזותית ;
- משך הזמן מגמר ההצפה עד להופעת סימני רטיבות בבניין ;
- תכנית בקנה מידה 1:50 המתארת את האזורים שנרטבו ;
- פרטים הנוגעים להופעת רטיבות בחלק הפנימי של הבניין .

לרוב בעת סיומת עבודת האיטום של משטחים גגות מרפסות גינות וכ"ו נערכת בדיקת הצפה מומלץ  להזמין איזוטסט איזוטופ וכדומה בדיקת נציג מטעם מעבדה לאיכות בניייה

כך גם הבדיקה אוביקטיבית ותקנית . בדיקות אלו מתיחסות להצפת משטחים אנכיים .

במשטחים אופקיים כגון קירות וכדומה בדיקה מפני חדירת מים תעשה ע"י המטרה של אותו משטח בדיקה זאת נקראת בדיקת המטרה.

במקרה ורוצים לבדוק את המרזבים בבדיקת הצפה נדרש מערכת לבדיקת מרזבים מעין בלון בפקק מיוחד הגורם לסתימה זמנית של המרזב והוא עמיד בלחץ מים גבוהה.

בדיקה זאת נערכת בנפרד מאותו משטח האיטום.